KAPLE MATKY BOŽÍ OPOLSKÉ

fot. Andrzej Nowak

Poslechněte si nahrávku

Již mnoho set let má svými milostmi proslulý obraz Matky Boží Opolské důležité místo v srdcích obyvatel Opolí i mnoha poutníků. Dnes přicházejí k opolské Paní věřící s menšími i většími starostmi každodenního života. Občas nahlédnou do obrovské katedrály jen na chvíli, aby se Marii s úctou poklonili. Skloní hlavu, šeptají modlitbu a odchází s vírou a nadějí, že je Matka Spasitele vyslechne. Stejně, jak již i před staletími vyslechla všechny ty, kteří ji svěřovali své životy.

Příkladů její milosti jsou spousty. Obraz pocházející z města Piekary byl uznán za zázračný v 17.století, když jej pro záchranu české Prahy nechal císař Leopold I přivézt do jezuitského kolegia sv. Klementa. Ve městě nad Vltavou tehdy lidé hromadně umírali v důsledku morové nákazy. Traduje se, že když tam byl přivezen obraz Panny Marie, tehdy ještě Piekarské, mnohým modlících se u tohoto obrazu vracelo zdraví.

března roku 1680 byl obraz v rámci prosebného procesí slavnostně nesen ulicemi Prahy do katedrály sv. Víta a… a brzy na to mor ustal. Pražský biskup Jan Bedřich ho tehdy nazval „zázračným”. Mnoha votivními dary obdarovaná Matka Boží se pak vrátila do Piekar, a její kult se silně rozšířil. 8 srpna v roce 1681 pak Opolané vyrazili na pouť díkuvzdání Matce Boží poděkovat za to, že ustala morová nákaza plenící zde obyvatele v letech 1679-1680. V souladu s doporučením tehdejší městské rady se pouti účastnili zástupci každé rodiny z Opolí.

V roce 1739, v době velkého požáru našeho města, byl pak obraz Matky Boží nesen v procesí ulicemi Opolí. Podle dochovaných svědectví se stalo to, že když se procesí blížilo ke kostelu, nad Opolí se spustil hustý liják, který uhasil ničivý oheň. O rok později Matka Boží znovu pomohla obyvatelům Opolí, když pomohla zastavit ničivou povodeň. To vše zapříčinilo, že k opolské Paní začali putovat věřící nejen ze Slezska, ale i z Čech. Poutě byly počítány v desítkách ročně. Jednoho roku jich bylo dokonce 113!

Poprvé zázračný obraz do Opolí přinesli jezuité v roce 1683, ze strachu před blížící se tureckou invazí. Věřící v Piekarach se i přes jejich četné protesty museli spokojit pouze s kopií obrazu. Právě před tímto obrazem se 20. srpna1683 modlil polský král Jan III Sobieský, když vyrážel na své legendární tažení k Vídni. V poděkování za vítězství nad Turky, kterého u Vídně dosáhl, pak král daroval Matce Boží jako votivní dar stříbrné šaty. V roce 1697 se před zázračným obrazem během své cesty na korunovaci modlil také příští král Polska August II. Silný. V roce 1702 byla v obavě před švédskou potopou Matka Boží Piekarska převezena do Opolí a již zde zůstala.

Je známo, že obraz Matky Boží pocházející z Piekar byl namalován na třech spojených lipových prknech. Byl vyhotoven temperou v anonymní malířské dílně mezi lety 1480 a 1500. Kde – to nikdo neví. S ohledem na podobnosti s jinými obrazy pocházejícími z této doby a vzniklými na českém území se soudí, že to mohlo být v Čechách. Na obraze zobrazená Marie v ikonické poloze drží na svém levém rameni malého Ježíše a v pravé ruce, kterou má nataženu k Ježíši, jablko. Děťátko pak pravou rukou ukazuje na svou Matku a levou se opírá o Evangeliář.

V kronice jezuitů z 18. století čteme: „zdá se, jakoby ta Matka přezázračná se očima svýma upírala na každého, a byť by i tisíce zde byly, každý z nich myslí, že Matka Ježíšova na něj samotného shlíží mateřským okem svým”.

Delší dobu byl pak zázračný obraz vystavován na mnoha místech. Po zrušení jezuitského řádu v roce 1810 byl obraz umístěn v opolském kostele „na Górce”, který se nachází nedaleko odsud. V roce 1813 byl během napoleonských válek přemístěn do kostela svatého Kříže a umístěn v boční, jižní kapli.

Dnes je vyobrazení Matky Boží Opolské umístěno v krásném, barokním oltáři z roku 1713. V roce 1927 zakoupil tento oltář v Jelení Hoře tehdejší farář katedrální farnosti, kněz Józef Kubis. Tentýž, který pak ze strachu před válečným běsněním poprosil v roce 1943 profesora Feyea z Berlína, aby zhotovil věrnou kopii opolské Paní. Kopie pak byla umístěna v katedrále a originál byl ukryt v Prószkowie nedaleko Opolí. Na své místo se pak obraz vrátil až po válce.

Jedním z nejdůležitějších dnů života obrazu, opolské katedrály a celé diecéze byl den 21. června 1983. Tehdy během své druhé pouti do vlasti navštívil svatý otec Jan Pavel II. horu Svaté Anny. Tam také korunoval obraz Matky Boží Opolské papežskými korunami.

Stojí za to ještě zmínit, že v průběhu staletí rovněž i další velké osobnosti darovaly Opolské Paní různé cenné předměty. Papež Jan XXIII. jí daroval zlatou medaili a papež Pavel VI. – mešní kalich a zlatý růženec z perel. Bezesporu to svědčí o velké úctě, které se obraz neustále těší.