Pomoc pro katedrálu

STAV KATEDRÁLY PŘED REKONSTRUKCÍ (rok 2015)

(výňatek textu z restaurátorských programů prof. dr hAB. Ireneusze Płuski)

Gotická katedrála, obklopená hradbami z 15. století, je stále důležitým architektonickým prvkem, který je součástí jedinečného panoramatu města Opolí. Rozpoznaná stylistika a stavební technologie středověkého chrámu je nepochybně jedním z nejlepších příkladů sakrální architektury středověkého Slezska.

Životnost těchto staveb závisí nejen na způsobu jejich provedení a kvalitě materiálů používaných během stavby, ale také ochranných opatřeních a zajištění objektu. V minulosti byly již mnohokrát prováděny opravy spočívající v odstraňování aktuálních hrozeb v oblasti mechanického poškození různých architektonických částí, provádění úprav a prací zlepšujících fungování kostela. Avšak nikdy tyto práce nebyly typicky restaurátorské, v dnešním vědeckém pojetí, a preventivními opatřeními, které by umožňovaly prodloužení životnosti materiálů, z nichž byl kostel postaven, a zdůraznění jeho vizuálních předností.

FASÁDY

Celkový stav fasád chrámu je nutno popsat jako velmi špatný, ačkoli různý na různých částech budovy. Žádný z architektonických prvků, kromě věže z 19. století a vchodu, není zachován v původním stavu, alespoň ve své původní podobě a architektonické textuře.

Korpus

Celá fasáda korpusu, z jižní i severní části, je silně vyplněna novějšími strojovými cihlami, díky čemuž je jejich stav relativně nejlepší z celého, do dnes zachovaného architektonického gotického komplexu: Okna, nevhodná a nestylová, jsou na okrajích obtažena bílými proužky omítky.

Presbytář

Z větší části je na presbytáři zachována autentická gotická pálená cihla, ale stěny byly značně přestavěny a doplněny cihlou strojovou, alespoň ve dvou historických obdobích. Všechny horní části nadstavěných příček jsou z nových cihel. Okapové stříšky jsou pokryty prejzovou střešní krytinou. Okna jsou špatně orámovaná proužkem omítky. Některé parapety byly na místě zničených kamenných desek vyplněny betonem. Stěny presbytáře ze severu jsou mnohem méně zachovalé, proto je zde nutný větší zásah novější strojovou cihlou. Krajní základna podstavce presbytáře byla na západní straně v posledních letech hrubě přezděna moderní cihlou, která barevně neladí s originálem a nehodí se do struktury opěrných pilířů. Původní spáry na celé historické části presbytáře nejsou zachovány. Pozdější, pískově-vápenné, jsou položeny na plocho a nedbale, jsou silně poškozené a pokryté černou škodlivou atmosférickou patinou.

Kaple

Vrchní stěny kaple jsou silně přestavěny ve formě arkádových stěn, s omítnutými a malovanými bílou barvou půlkruhovými výklenky. Bílá barva výklenků výrazně snižuje estetiku fasády kaple. Stěny fasády kaplí byly překryty novějšími strojovými cihlami v 19. století. Výrazně viditelné původní cihlové motivy se nepříznivě odlišují od stěn svým špatným stavem. Nečistoty, černá falešná patina a špatné spárování zhoršují estetiku stěn. Rámy oken jsou omítnuté cementovou maltou. Nekvalitní malta je velmi vlhká, popraskaná a má tendencí odpadat. V oknech jsou kované mříže zabezpečené nepříliš estetickými antikorozními laky.

Sakristie

Byla postavena na konci 19. století, souběžně s přistavěním obou kostelních věží ke korpusu kostela. Stav cihel je obecně dobrý, i když jsou částečně pokryty škodlivou atmosférickou patinou. Některé části cihel jsou vyspárovány cementovou maltou. Okenní parapety byly provedeny z betonu, ve kterém byly v pozdějších letech osazeny kovové mříže.

Věže

V roce 1899 byly na hlavní západní stěně přistavěny dvě symetrické věže v novogotickém stylu. Obě věže byly začleněny do původních stěn dřívějšího románského a později gotického kostela. Důkazem toho jsou viditelné velké fragmenty zdí postavené z cihel s venedickým a polským uspořádáním. Rovněž tyto části stěn obou věží jsou ve velmi špatném stavu: Původní zděné románské a gotické cihly byly silně „přezděny“ keramickými tvarovkami při stavbě věží. Zvláště nepříznivý estetický dojem tvoří světlejší strojové cihly. Celá stěna v dolní části věže byla opakovaně spárována, bohužel z hlediska struktury, barvy, textury a tvaru spár nepříliš dobrým způsobem. Vzhledem k silně rozčleněným architektonickým formám věží, dešťová voda splývající nekontrolovaným způsobem po stěnách stěn způsobuje zatékání, vymývání povrchu cihel, malty a odpadávání omítky. Nesprávně umístěné chrliče a pravděpodobně i špatně promyšlený systém odvádění dešťové vody z vodorovných ploch věží způsobuje škody.

Epitafy

Na stěnách chrámu, zejména kaple a kněžiště je umístěno 11 epitafů, z toho 8 litinových, 1 mramorový a 2 z porézního kamene (pískovec a vápenec). Stav kovových epitafů není příliš dobrý. Litina je silně zkorodovaná, s četnými ohnisky čerstvé rzi a mechanickými poškozeními. V obzvláště špatném stavu je kamenný barokní epitaf Heinricha Zieglera, vyrobený z porézního vápence. Malé, ale četné úbytky v kameni a viditelná zrnitá dezintegrace kamene poukazuje na další postupující degradaci epitafu. Dva kamenné epitafy umístěné na odhalených cihlových stěnách bez omítky uvnitř kostela vykazují významné škody, zejména mechanické. Na stěně obklopující kostelní nádvoří z jihozápadní strany je pět historických epitafů (gotických a barokních), všechny jsou kamenné a výrazně poškozené, převážně mechanicky.

INTERIÉR KATEDRÁLY

Interiér katedrální baziliky Povýšení sv. Kříže v Opolí je neocenitelným kulturním dědictvím v podobě hodnotné gotické architektonické artikulace zdí a mezilodních pilířů. Navzdory historickým změnám a málo hodnotným nánosům omítkových malt si interiér zachovává charakter gotického interiéru typického pro "velké" halové slezské katedrály.

Stěny a pilíře

Mechanická zničení cihel byla důsledkem několika požárů chrámu (v letech: 1415, 1446, 1615), národně osvobozeneckých bojů a mnohých úprav vnějších a vnitřních stěn stavby (v letech: 1470, 1518, 1555 - 1557, 1617, 1652, 1836, 1882 1897-1902, 1905, 1963 - 1966). Některé škody byly značné a citelné. Nicméně, k ničení odkrytých cihel na neomítnutých stěnách docházelo velmi pomalu a jsou spíše důsledkem normálního stárnutí stavebních materiálů. Zničení cihel včetně spár jsou nyní viditelná na dvou východních křídlech a obou bočních uličkách. Kdysi velmi poničené zdi opolské svatyně, oslabené časem, byly podrobeny radikálnímu omítnutí celého interiéru tlustými vrstvami vápenně-cementové omítky. Tímto radikálním způsobem byly zakryty poškozené cihly, a interiér tak nabral vzhled daleký od původního estetického vzhledu interiéru gotického chrámu. Probíhající fyzikálně-chemické procesy způsobené vodou v různém stavu skupenství vedly k rekrystalizaci solí, což vedlo k uvolnění sádrových omítek a uvolnění pojivosti cihel a omítek. Pokrytí stěn a sloupů tlustými vrstvami sádry nejen nepříznivě ovlivnilo estetiku interiéru, ale v důsledku toho vedlo k zavlhnutí spodních částí stěn a viditelnému rozpadu cihel.

Sgrafita Stanisława Szmuce

V roce 1963 prošel interiér důkladnou regotizací za účelem obnovení původní estetiky cihlových zdí. Konzervační práce řídil P. Pieńkowski z Krakova, zatímco design interiéru byl pověřen uměleckému malíři Stanislawu Szmucowi z Krakova. Ve své době se jednalo o oceňovaného umělce, známého především díky řadě uměleckých prací v interiérech kostelů. Narodil se v roce 1911 v obci Wysoka koło Łańcuta, v září roku 1939 se zúčastnil bojů, byl internován v Rumunsku, a jako voják konspirace pomáhal s pašováním osob na Slovensko. Po válce byl členem Spolku přátel výtvarných umění, nejprve byl spjat s Řešovem, poté s Krakovem a tam se pravděpodobně setkal s biskupem Franciskem Jopem, ordinářem z Opolí. Během konzervačních prací prováděných v šedesátých letech se objevily pokusy o odstranění celé omítky za účelem odhalení krásy gotických zdí interiéru chrámu. Protože v některých částech zdi byly cihly velmi zkorodované, bylo rozhodnuto o opětovném nanesení omítky, na níž umělec Stanislaw Szmuc umístil náboženské scény, provedené tehdy módní sgrafitovou technikou. A tak na severní stěně chrámu byla představena scéna nalezení Svatého Kříže císařovnou Helenou. Tři kříže umístěné v Kalvárské scéně ukazují obtíže se zjištěním pravosti kříže, který patří Kristu. Řešení tohoto problému je představeno v druhém pásmu sgrafitty, konkrétně dotčením nemocného křížem, jež mu vrátil zdraví. Zatímco na jižní stěně nad Piastovskou kaplí je představena Poslední večeře. Přecházejíce směrem ke chóru ve stejné výšce umělec představil postavu sv. Vojtěcha, sv. Hedviky a b. Ofky s křížem. Vše uzavírá sv. Jacek se sochou Madony a b. Czesław s monstrancí. S. Szmuc také navrhl vitráže oken v severní a jižní části chrámu. Tvorba S. Szmuce je vysoce ceněná v současném umění druhé poloviny 20. století. Nicméně, při posuzování dekorativního umění sgrafitu v opolské katedrále má dnes spíše historickou hodnotu, spojenou s nedávnou historií chrámu a památkou umělce.

Kaple

V jižní části katedrály se nachází Piastovská kaple, postavená na přelomu 15. a 16. století, pokrytá klenbou s křížovými žebry s kamennými základy žeber a také hladkými kamennými dlaždicemi. V její středové části je umístěn náhrobek Jana Dobrého, posledního opolského zástupce rodu Piastovců, který financoval stavbu bývalé Kolegiáty sv. Kříže, a dnešní katedrály. Na protější straně Piastovské kaple kostela se nachází kaple sv. Hedviky postavená na přelomu XV.-XVI. století, s dvojitým hvězdicovými klenutými žebry, profilovanými žebry a dvěma kamennými svorníky s vyřezávanými a malovanými povrchy. Jeden svorník zobrazující zlatý monogram IHS obklopený paprsky na bílém pozadí, druhý svorník - zlatá holubice v křížové svatozáři na bílém pozadí. Zde stojí oltář sv. Hedviky, přenesený v roce 1966 z hlavní lodi. Umístěné na něm tři sochy představují sv. Hedviku (uprostřed), b. Czeslawa (vpravo) a sv. Jacka (vlevo). Další kaplí nacházející se v severní části kostela je kaple sv. Anny rovněž z přelomu 15./ 16. století, přikrytá křížovou klenbou s labyrintovou kolébkou. Do kaple se vchází polokruhovou arkádou, osazenou barokní, kovanou, zlacenou mříží s motivy ve tvaru písmene „s“ a stylizovanými listy z roku 1635. Kaple je zcela omítnutá, s výjimkou oblouků arkády. Stojí v ní oltář s obrazem Františka Backera, zobrazující sv. Annu s Ježíšem Kristem. Velká sakristie, ve své současné podobě z druhé poloviny sedmnáctého století, je pokryta zrcadlovými klenbami z roku 1653, oválným stropem uprostřed a plochými oblouky podél švů. Současně je to jediná místnost chrámu, jejíž interiér nese známky baroka. Malá sakristie je pokryta dvěma klenbami s křížovými žebry, umístěnými napříč k ose kostela s kamennými svorníky a podpěrnými žebry. Místnost je většinou omítnutá a vybílená, s výjimkou cihlové části, odkryté v horní části severní stěny.

Z úcty k minulosti, postarejme se o budoucnost